Ochrana osobných údajov

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).


Prevádzkovateľ:

Názov firmy: BLL, s.r.o.

Sídlo: Kragujevská 1, 010 01 Žilina

IČO: 48041840

Kontaktná osoba: Peter Bollo

Kontakt: bll@bll.sk


Právo na prístup k osobným údajom

T.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.


Právo na obmedzenie spracúvania

Je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.


Právo na opravu

Pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.


Právo na výmaz

„Zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.


Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.


Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.


Právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.


Účelom spracúvania osobných údajov
 • 1. je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom.
 • 2. Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).
 • 3. V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania, info o cezhraničnom prenose, kategórie dotknutých osôb a informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov:


Účel spracúvania osobných údajov
 • 1. Ekonomicko-účtovná agenda

 • Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.


  Právny základ:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Kategórie príjemcov:

 • Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
 • Sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva
 • Poverení zamestnanci
 • Sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

 • Lehoty na vymazanie údajov:

 • Faktúry - 10 rokov
 • Interné doklady - 10 rokov
 • Pokladňa - 10 rokov
 • Vymáhanie pohľadávok - 5 rokov
 • Bankové výpisy - 10 rokov
 • Účtovné závierky - 10 rokov

 • Kategórie dotknutých osôb

 • Fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa
 • Dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO
 • Zamestnanci dodávateľov a odberateľov
 • Zástupcovia dodávateľov a odberateľov

 • Kategórie osobných údajov:

 • Meno, priezvisko, titul
 • Adresa trvalého pobytu
 • Dátum narodenia
 • Druh a číslo dokladu totožnosti
 • Adresa prechodného pobytu
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Podpis
 • Číslo bankového účtu fyzickej osoby

 • 2. Zmluvné vzťahy – klienti FO

 • Účel spracúvania osobných údajov:

  V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom na základe objednávky (telefonickej, e-mailovej, cez objednávkový formulár na webe).


  Právny základ:

  Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa, povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom.

  Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa, povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom.

  Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba - zákazník.


  Kategórie príjemcov:

 • Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
 • Poverení zamestnanci
 • Sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov
 • Dodávateľ

 • Lehoty na vymazanie údajov:

 • Evidencia klientov (faktúry, objednávky, reklamácie) - 5-10 rokov

 • Kategórie dotknutých osôb:

 • Fyzické osoby – klienti

 • Kategórie osobných údajov:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa a druh pobytu
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Číslo bankového účtu fyzickej osoby

 • 3. Evidencia reklamácií

 • Účel spracúvania osobných údajov:

  Evidencia reklamácií na účely ich uplatnenia a vybavenia.


  Právny základ:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov

 • Kategórie príjemcov:

 • Ekonóm
 • Materská spoločnosť
 • Zamestnanci prevádzkovateľa
 • Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
 • Poverení zamestnanci
 • Sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov
 • Výrobca

 • Lehoty na vymazanie údajov:

 • 5 rokov

 • Kategórie dotknutých osôb

 • Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu

 • Kategórie osobných údajov:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa a druh pobytu
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Číslo bankového účtu fyzickej osoby

 • 4. Marketing

 • Účel spracúvania osobných údajov:

  Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov - formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.


  Právny základ:

 • Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Kategórie príjemcov:

 • Poverení zamestnanci
 • Sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

 • Lehoty na vymazanie údajov:

 • 5 rokov

 • Kategórie dotknutých osôb

 • Fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové informácie

 • Kategórie osobných údajov:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa a druh pobytu
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

 • 5. Propagácia prevádzkovateľa – fotografie výrobkov realizovaných na mieru pre konkrétneho klienta

 • Účel spracúvania osobných údajov:

  Evidovanie a zverejňovanie fotografií realizovaných produktov vypracovaných prevádzkovateľom pre konkrétneho klienta (referencie) so zámerom budovať dobré meno prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa prezentovaním kvality práce prevádzkovateľa na webovej stránke prevádzkovateľa, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.


  Právny základ:

 • Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem prevádzkovateľa je propagovanie prevádzkovateľa prezentovaním kvality jeho práce.
 • Kategórie príjemcov:

 • Sprostredkovateľ
 • Poverení zamestnanci
 • Sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

 • Lehoty na vymazanie údajov:

 • Fotografické materiály viažuce sa ku prevádzkovateľovi - 3 roky

 • Kategórie dotknutých osôb

 • Zamestnanci prevádzkovateľa IS
 • Verejnosť

 • Kategórie osobných údajov:

 • Meno a priezvisko (v rámci evidencie. Meno, priezvisko na webovej stránke nie sú zverejnené)
 • Fotografia (farebná alebo čiernobiela)